Taller teòric-pràctic per a iniciar-se en la narrativa hiperbreu o bé per a aprofundir en la pràctica i el coneixement del gènere.

Cómo escribir microrrelatos

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Una aula amb projector i taules o pupitres.

Professionals